LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
41 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 15/09/2014 05/05/2020
42 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng 23/08/2014 05/05/2020
43 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra 18/08/2014 05/05/2020
44 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiếp công dân 06/08/2014 05/05/2020
45 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác PCTN 01/07/2014 05/05/2020
46 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị 25/06/2014 05/05/2020
47 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 15/05/2014 05/05/2020
48 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra 15/05/2014 05/05/2020
49 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị 15/04/2014 05/05/2020
50 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 15/04/2014 05/05/2020