Toàn văn dự thảo

Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo


Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 08/09/2020

Các ý kiến đóng góp