Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án: Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng)

15/02/2012

Mục tiêu tổng thể: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC);

Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực quốc gia tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn  quốc tế theo quy định của UNCAC; tăng cường năng lực thể chế trong công tác theo dõi, đánh giá thực trạng tham nhũng và các nỗ lực chống tham nhũng theo quy định của UNCAC; xây dựng cơ chế phối hợp và tăng cường sự tham gia của công chứng trong công tác theo dõi và đánh giá thực trạng tham nhũng, cùng nỗ lực chống tham nhũng.

Loại dự án: Viện trợ không hoàn lại ODA

Thời gian thực hiện: 2009 đến 2012

Kinh phí dự án: 1.725.850 USD, trong đó có 160.000 USD là vốn đối ứng của Chính phủ

Loại hình tài trợ: vốn ODA không hoàn lại

Nhà tài trợ: Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành