Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án: Xây lắp công trình (gói thầu số 02) thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

03/02/2012

Mục tiêu: xây dựng trụ sở làm việc

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản

Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013

Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đang triển khai