Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án: May đo trang phục cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ

15/12/2011

Mục tiêu: Trang bị trang phục của ngành Thanh tra

Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm thiết bị

Loại dự án: mua sắm thiết bị

Chủ đầu tư: Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012

Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đang triển khai