• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  21/02/2020

  Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở về nhiệm vụ công tác năm 2020

  Ngày 21/2,  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (BCĐ QCDC) đã có buổi làm việc với BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở về nhiệm vụ công tác năm 2020.

  Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2019 cho thấy, việc thực hiện QCDC trong hoạt động của TTCP, quyền làm chủ của công chức, viên chức, đảng viên ngày càng được phát huy, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ được nâng cao.

  Các cục, vụ, đơn vị chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sâu sát nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng như của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

  Tình hình dân chủ trong hoạt động của các cấp ủy, cục, vụ, đơn vị từng bước được nâng lên, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong cơ quan. Các công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả, không khí dân chủ và ý thức dân chủ, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ được nâng lên rõ rệt…

  Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, BCĐ thực hiện QCDC TTCP cho biết, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của BCĐ Trung ương, của TTCP về thực hiện QCDC cơ sở.

  IMG_8186.JPG

  Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đề cao trách nhiệm và tính chủ động trong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện QCDC, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phối hợp trong việc giải quyết công việc, những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, đảng viên.

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục duy trì chế độ giao ban hàng tháng của lãnh đạo TTCP với thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, các đoàn thể…

  Tiếp tục gắn thực hiện QCDC với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương khóa VI về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…

  Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia thảo luận đều nhất trí với dự thảo chương trình công tác của BCĐ thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2020; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC năm 2020.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên; sự phối hợp thực hiện tại một số đơn vị chưa đồng bộ, chặt chẽ.

  Về chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan TTCP năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu Tổ giúp việc BCĐ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại buổi làm việc để bổ sung và chỉnh sửa nội dung kế hoạch kiểm tra năm 2020 cho phù hợp, hiệu quả.

  Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, trong 07 nhiệm vụ đưa ra theo kế hoạch thực hiện năm 2020 , cần nghiên cứu triển khai tập trung trọng tâm thực hiện vào một số nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, thực hiện quy tắc phát ngôn, ứng xử của công chức, viên chức./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS