• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  10/07/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 10/07/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về những nội dung liên quan tới hoạt động của đơn vị cũng như thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

  Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo Trung tâm Thông tin đã báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm cũng như thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ, những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính và chính phủ điện tử.
  IMG_5926.JPG
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu kết luận

  Sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Thông tin cũng như các ý kiến của đại diện một số đơn vị có liên quan về một số vấn đề như: Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang triển khai; thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ; một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ…Phó Tổng Thanh Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá những cố gắng của Trung tâm Thông tin trong hoạt động chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động chỉ đạo, điều hành như: Sự phối hợp của Trung tâm Thông tin với các cục, vụ đơn vị chưa cao; sự chủ động, tích cực của Trung tâm trong công tác tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Thanh tra còn hạn chế, thiếu giải pháp cụ thể trong triển khai một số nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, cần tập trung một số nhiệm vụ như: Cần cụ thể về thời gian, tiến độ các dự án cụ thể, dự án nào làm trước, dự án nào làm sau; chủ động tham mưu để triển khai các thủ tục cần thiết cho các dự án cụ thể cần ưu tiên như: Hệ điều hành, tác nghiệp, cống thông tin điện tử ngành Thanh tra, Khung kiến trúc chính phủ điện tử và nhất là dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng để trình Lãnh đạo TTCP phê duyệt; thường xuyên quan tâm tới các phần mềm ứng dụng hiện có để có kế hoạch nâng cấp; quan tâm tới công tác đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TTCP; xây dựng dự án về tăng cường công tác bảo mật thông tin; phối hợp với Vụ Tổ chức để hoàn thiệnn công  tác xây dựng đề án việc làm, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
                                                                                                                                                                                                                                   PV  
          

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS