• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  19/12/2017

  Họp bàn Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2018 của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 19/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh họp với Vụ Pháp chế và các cục, vụ, đơn vị liên quan về Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2018 của Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính và tổng hợp, Viện Khoa học Thanh tra, Cục Chống tham nhũng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, Trung tâm Thông tin.

  Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Pháp chế báo cáo với Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh về Dự thảo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2018. Dự thảo Kế hoạch nêu rõ năm 2018, Thanh tra Chính phủ xây dựng 09 văn bản trình Quốc hội và Chính phủ; 18 văn bản trình Tổng Thanh tra Chính phủ.

  Sau khi thảo luận và lấy ý kiến các cục, vụ, đơn vị TTCP thống nhất có 06 văn bản đưa vào Kế hoạch cần được triển khai xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ; 10 văn bản xây dựng trình Tổng Thanh tra Chính phủ.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Cục IV phối hợp với Vụ Pháp chế đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu việc xây dựng Nghị định quy định về minh bạch tài sản thu nhập. Đối với Nghị định quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và khai tác phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC, Trung tâm Thông tin báo cáo Tổng Thanh tra xem xét quyết định.

  Đối với Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 3888/QĐ-TTCP về Quy chế quản lý văn bản đi đến và soạn thảo văn bản đi của TTCP, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Văn phòng Thanh tra Chính phủ cần triển khai và hoàn thành trong tháng 4/2018. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính và tổng hợp chủ trì xây dựng Quy chế về tổ chức cung cấp thông tin. Trung tâm Thông tin chủ trì xây dựng Quy chế quản lý hệ thống công nghệ thông tin của TTCP trên cơ sở gộp Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT, Quy chế quản lý sử dụng phần mềm tin học… và Quy chế an toàn bảo mật thông tin của cơ quan TTCP đã được ban hành trong các năm 2008, 2010 và 2012.

  Vụ Pháp chế chủ trì rà soát lại danh mục các văn bản, chỉnh sửa tên chính xác để tiến hành triển khai xây dựng; tập trung lực lượng xây dựng báo cáo về công tác xây dựng thể chế năm 2017; báo cáo cụ thể những văn bản chậm, muộn, lý do chậm. Vụ Pháp chế nêu ý kiến cụ thể về việc vì sao một số văn bản chưa được ban hành; tham mưu cho lãnh đạo TTCP trong việc xác định đơn vị xây dựng văn bản một cách hiệu quả, chất lượng.

                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS