• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  21/12/2016

  Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2016

  Sáng ngày 20/12, tại TTCP, Vụ Pháp chế đã tổ chức hội nghị tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

  Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 cho thấy, trong năm 2016, lãnh đạo Vụ Pháp chế đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo TTCP chỉ đạo, ban hành văn bản tổ chức thực hiện công tác pháp chế. Vụ đã tham mưu lãnh đạo TTCP ban hành các kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực công tác pháp chế như: Kế hoạch số 3840 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của TTCP; Kế hoạch 3838 rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật...

  Đặc biệt, Vụ đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2016 của TTCP; kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; góp ý nhiều dự thảo văn bản pháp luật do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến; tham mưu giúp Tổng TTCP cho ý kiến đối với các phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ về các đề án, dự thảo văn bản pháp luật; ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 3863 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016; Kế hoạch về cải cách hành chính và Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016...

  Về phương hướng, nhiệm vụ 2017, lãnh đạo Vụ Pháp chế cho biết, Vụ tiếp tục tham mưu giúp TTCP chủ trì xây dựng Luật PCTN (sửa đổi) Luật TC (sửa đổi), Nghị định thay thế Nghị định số 75 quy định chi tiết một số điều của Luật KN; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86... Bên cạnh đó, giúp lãnh đạo TTCP tham mưu cho Chính phủ tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thanh tra; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra vào năm 2018; sơ kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cục, vụ, đơn vị của TTCP xây dựng các văn bản pháp luật được giao; phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của TTCP...

                                        Hoàng Linh

   

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS