• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  01/01/2014

  Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Trách nhiệm của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong công tác quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” và đề tài “Tiêu chí đánh gía mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

  Ngày 31/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu 02 đề tài cấp cơ sở “Trách nhiệm của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong công tác quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” do ông Nguyễn Kim Châu, Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I (Cục I) làm chủ nhiệm; TS Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng và đề tài “Tiêu chí đánh gía mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và những vấn đề đặt ra” do bà Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm; TS Đinh Văn Minh, Phó viện trưởng Viện Khoa học thanh tra làm Chủ tịch hội đồng.​  Đề tài “Trách nhiệm của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong công tác quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” có mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật và đánh giá thực tiễn công tác quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục quản lý địa bàn đối với các địa phương.
   
  Đề tài gồm 3 chương: Chương I, Một số vấn đề chung về trách nhiệm quản lý nhà nước của cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong công tác quản lý nhà nước; Chương II, Thực trạng công tác quản lý nhà nước của các cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra; Chương III, Một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cục quản lý địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ.
   
  Đề tài đưa ra các giải pháp, tiếp tục hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo hướng tập trung vào thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; Đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; Tăng cường phương thức “áp dụng các biện pháp tổ chức trực tiếp” trong hoạt động quản lý nhà nước của các cục quản lý địa bàn; Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.
   
  Kiến nghị Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; chỉ đạo tăng cường công khai các kết luận thanh tra trách nhiệm theo quy định của pháp luật.v.v…
   
  Đóng góp ý kiến với báo cáo tổng thuật, các đại biểu đánh giá cao quá trình nghiên cứu của Ban chủ nhiệm và nhận định đây là một đề tài khó, có nội dung dàn trải. Ban chủ nhiệm đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội cơ bản phù hợp với đề tài cấp cơ sở. Một số hạn chế trong quá trình nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài đó là, có sự tiếp cận về lý luận nhưng nên tiếp cận một cách trực diện hơn. Chưa làm rõ được vị trí, vai trò của Cục chuyên ngành nên cần làm rõ hơn về mặt lý luận. Từ đó, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra một số vấn đề mà đề tài cần khắc phục như: một số phân tích còn dàn trải, một số nội dung có thể giảm bớt mà vẫn bảo đảm đánh giá đầy đủ thực trạng; cần tập trung vào định hướng, giải pháp và kiến nghị cho công tác QLNN về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cục địa bàn; phạm vi nghiên cứu còn quá rộng. Phương hướng cần được nêu cụ thể hơn; nên có những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.
   
  Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại khá.
     Với đề tài “Tiêu chí đánh gía mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và những vấn đề đặt ra” có mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích và làm rõ mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đánh giá các nội dung tiêu chí hiện hành trên các khía cạnh tính khách quan, sự phù hợp và khả thi để kiến nghị các giải pháp hoàn thiện tiêu chí nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của đề tài về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của chính sách pháp luật về PCTN từ khi Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn được ban hành. Đây là 1 trong 3 tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá về các nỗ lực PCTN đã được quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
   
  Đề tài gồm 3 chương: Chương I, Một số vấn đề chung về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; Chương II, Thực trạng quy định pháp luật về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chương III, Một số giải pháp và kiến nghị về hoàn thiện tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
   
  Đóng góp ý kiến với báo cáo tổng thuật, các đại biểu đánh giá cao quá trình nghiên cứu của Ban chủ nhiệm và nhận định đây là một đề tài khó, nhưng Ban chủ nhiệm đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản phù hợp với đề tài cấp cơ sở và đã hoàn thành tốt nội dung của đề tài. Đề tài có tính ứng dụng cao, sẽ góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn chỉnh các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề tài.
                                                                                                 
                                                                                                                                          Khoa-Loan   
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS