• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  29/11/2018

  Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổng kết công tác năm 2018

  ​Ngày 29/11/2018, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) đã tiến hành tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Theo báo cáo kết, năm 2018, Viện CL&KHTT Thanh tra đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả tất cả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, kế hoạch công tác của cơ quan TTCP và của đơn vị. Hầu hết các nhiệm vụ đã được triển khai theo đúng kế hoạch công tác và chất lượng. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện CL & KHTT đã và đang giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai đề tài khoa học cấp quốc gia “Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; đã chủ trì, phối hợp triển khai 5 đề tài cấp bộ năm 2017 – 2018 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 2 đề tài); 5 đề tài trọng điểm cấp bộ và cấp bộ năm 2018 – 2019 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 1 đề tài); 5 đề tài cơ sở (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 3 đề tài); chủ trì nghiên cứu 20 chuyên đề khoa học độc lập và tổ chức 6 buổi sinh hoạt khoa học và 3 hoạt động phát triển sự nghiệp. Về cơ bản, nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học đều bám sát nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi thực tiễn của ngành Thanh tra, làm rõ và cung cấp cơ sở lí luận, đánh giá thực tiễn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  Viện CL & KHTT cũng đã tiến hành hoạt động nghiên cứu, khảo sát về “Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo Luật Thanh tra năm 2010 và việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất phương hướng, giải pháp trên các phương diện nhận thức, quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian tới. Viện đã tiến hành biên soạn ấn phẩm: “Liêm chính trong hoạt động công vụ” để tuyên truyền, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của ngành Thanh tra,làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác thanh tra và làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  46936111_342134456598358_6415792958167056384_n.jpg


  Phát biểu chỉ đạo  tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Viện CL&KHTT trong năm 2018 và chỉ ra chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại như: Quản lý các đề tài khoa học còn có những khó khăn nhất định; một số nội dung nghiên cứu còn chung chung, chưa  gắn kết chặt chẽ với yêu cầu tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác của ngành; đánh giá thực trạng ở một số đề tài còn hạn chế, chưa tạo được cơ sở thực tiễn chắc chắn cho các kết quả nghiên cứu; nội dung một số chuyên đề khoa học chưa thực sự sâu sắc, giải quyết triệt để vấn đề được đưa ra mà vẫn rơi vào tình trạng mô tả chung, nặng tính lý thuyết.
  Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, đơn vị cần tập trung nghiên cứu khoa học, giúp lãnh đạo TTCP nghiên cứu đề tài hoa học cấp quốc gia " Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan thanh tra hành chính nhà nước"; tiếp tục triển khai các đề tài khoa học cấp bộ năm 2018 - 2019; chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở và các chuyên đề khoa học độc lập năm 2019; kiện toàn đội ngũ cán bộ nghiên cứu theo hướng bổ sung cán bộ học hàm, học vị cao, kinh nghiệm thực tế và say mê với công tác nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động thực tiễn cũng như tổng kết thực tiễn hoạt động của ngành; xây dựng định hướng khoa học năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và của ngành Thanh tra; tiếp tục việc tuyển chọn đề tài cạnh tranh, công khai; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 - 2021; giúp Hội đồng khoa học TTCP tổ chức các cuộc họp xác định và phê duyệt đề tài khoa học năm 2020 - 2021; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt; tăng cường công tác đôn đốc các chủ nhiệm đề tài thực hiện nghiêm túc tiến độ triển khai nghiên cứu, việc nộp sản phẩm và thanh quyết toán kinh phí theo quy định...
  Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện CL&KHTT đã tiến hành phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 theo đúng quy định của TTCP.
                                                                                                                PV
                                                                                                                                        
                                                            

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS