• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  21/12/2018

  Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 21/12, tại Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

  Báo cáo tổng kết năm 2018 cho thấy, Vụ Pháp chế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã tham mưu hoàn thành một số văn bản lớn, yêu cầu cao về chất lượng như Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại. Vụ đã phối hợp với các đơn vị xây dựng, hoàn thiện một số thông tư và văn bản quản lý điều hành về công tác thanh tra, PCTN. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có nhiều đổi mới, luôn hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc TTCP để triển khai các hoạt động; quan hệ phối hợp giữa Vụ với Thanh tra bộ, cơ quan chức năng của bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật được tăng cường. Hoạt động của Vụ có sự đổi mới theo hướng huy động sự tham gia của các đơn vị có liên quan trong thực hiện các mặt công tác, nhất là trong việc xây dựng và góp ý văn bản QPPL.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ còn những hạn chế nhất định như: Việc tham mưu xây dựng một số văn bản còn chậm; công tác pháp chế nhìn chung chưa được các cục, vụ, đơn vị TTCP quan tâm đúng mức.

  Về phương hướng, nhiệm vụ 2019, lãnh đạo Vụ Pháp chế cho biết, Vụ sẽ tích cực, chủ động, đổi mới toàn diện các mặt công tác pháp chế theo hướng đảm bảo chất lượng, tiến độ và có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục tham mưu giúp TTCP chủ trì xây dựng Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn ban hành Luật PCTN 2018; tham mưu cho Tổng Thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 có nội dung tuyên truyền trọng tâm là Luật PCTN và Luật Tố cáo năm 2018 với các nhiệm vụ và phương thức chủ yếu như biên soạn, phát hành tài liệu, sách tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của các nhóm đối tượng, tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông hiện đại,…

  Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 theo đúng quy định của TTCP.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS