• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  26/02/2018

  Họp Tổ cải cách hành chính

  Ngày 26/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì cuộc họp rà soát các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính (CCHC) của TTCP năm 2017 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2018. Tham dự có các thành viên Tổ CCHC.

  Tại cuộc họp, Tổ cải cách hành chính trình bày dự thảo báo cáo kết quả chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Theo đó, về công tác chỉ đạo điều hành CCHC, TTCP đã ban hành Kế hoạch CCHC với đầy đủ các nội dung của chương trình CCHC; thực hiện việc kiểm tra hoạt động CCHC tại các đơn vị trong cơ quan và một số địa phương; xây dựng 04 báo cáo theo đúng quy định. TTCP cũng đã xây dựng trình cấp có quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết KN, TC, PCTN theo đúng tiến độ, chất lượng. Năm 2017, TTCP đẩy mạnh công tác CCHC  với các hoạt động cụ thể như ban bành kế hoạch rà soát TTHC, kế hoạch kiểm soát TTHC. Công tác cải cách bộ máy hành chính của TTCP trong năm 2017 tiếp tục được nghiên cứu, đổi mới; đảm bảo hoạt động của các cục, vụ đơn vị hiệu quả, bộ máy hành chính ngày càng tinh giảm. Công tác nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ TTCP tiếp tục tập trung vào các hoạt động sắp xếp bố trí công chức, viên chức theo đúng năng lực chuyên môn; thực hiện tốt công khai tài chính, các khoản thu, chi; thực hiện, duy trì tốt công tác quản trị mạng, quản lý các thiết bị liên quan đảm bảo cho việc vận hành hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành và giám sát hoạt động của cơ quan.
  IMG_3280.JPG

  Về kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, TTCP tiếp tục tập trung vào các nội dung chính như: xây dựng, hoàn thiện thể chế; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác quản lý hành chính; hiện đại hóa nền hành chính và tuyên truyền công tác CCHC.

  Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC 2018, xác định đây là tiêu chí để thi đua khen thưởng. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Tổng Thanh tra tại cuộc họp giao ban hàng tháng về tiến độ và vướng mắc trong triển khai thực hiện nội dung CCHC đơn vị mình phụ trách. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu Tổ CCHC giúp Tổng Thanh tra hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo và kiến nghị với Tổng Thanh tra về các biện pháp cần thiết đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền về CCHC./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS