• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  21/12/2017

  Chi bộ Trung tâm Thông tin tổng kết công tác Đảng năm 2017

  Ngày 20/12, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

  Trong năm 2017, tập thể Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, công chức, viên chức, đảng viên yên tâm công tác; Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng bằng các Chương trình hành động cụ thể; lựa chọn những vấn đề thiết yếu để tập trung chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm cá nhân trong quán xuyến, thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nổi bật là việc nghiêm túc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; các nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Chi bộ luôn chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ trong mọi hoạt động nhất là công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; luôn coi trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát hàng năm được quan tâm, chỉ đạo sát sao, đưa công tác này đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ được chú trọng và đã từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực; thường xuyên quán triệt đảng viên, viên chức trong Trung tâm chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, quy chế của cơ quan Thanh tra Chính phủ và của Trung tâm Thông tin.
  IMG_1428.JPG
  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số mặt hạn chế như: việc cụ thể đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị chưa thực sự rõ nét; việc sinh hoạt theo chuyên đề chưa thực sự sáng tạo, cần có sự gắn kết hơn nữa với nhiệm vụ chính trị của đơn vị ; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu của một số đảng viên chưa được phát huy đầy đủ./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS