• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  17/02/2017

  Họp Ban Chỉ đao ứng dụng Công nghệ Thông tin

  Ngày 16/2, Ban Chỉ đao ứng  dụng Công nghệ Thông tin TTCP nhiệm kỳ 2016-2020 họp kỳ họp thứ nhất công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ),  Quy chế hoạt động và Dự thảo Báo cáo công tác ƯDCNTT 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2020. Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì và các thành viên BCĐ.

  Dự thảo Báo cáo đã đưa ra một số nội dung. Đánh giá thực trạng ƯDCNTT tại TTCP và ngành thanh tra giai đoạn 2013-2016: cơ sở pháp lý thực hiện ƯDCNTT, thực trạng hạ tầng cơ sở, con người, chính sách, phần mềm đã đầu tư; vai trò của đơn vị chuyên trách quản lý ƯDCNT; Dự thảo kế hoạch ƯDCNTT năm 2017 trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Viettel và đề xuất giải pháp đẩy mạnh ƯDCNTT 2018 đến năm 2020.
  16779856_10154974489584323_455579049_n.jpg

  Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn giao TTTT xem xét, đề xuất một số nội dung trước mắt cần thiết trong năm 2017; xây dựng quy định về đánh giá ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc TTCP, của ngành thanh tra; đào tạo và hướng dẫn bộ máy công chức, viên chức chuyên trách ứng dụng CNTT trong cơ quan TTCP và nhân lực có chuyên môn về CNTT đảm bảo nhiệm vụ quản lý và chuyên môn làm công tác CNTT; xây dựng kế hoạch, cân đối các nguồn vốn cho ứng dụng CNTT trong năm 2017; kiểm tra đánh giá nhu cầu đầu tư cần thiết  cho UDCNTT năm 2017 theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở kế hoạch vốn./.

                                         Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS