• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  11/12/2017

  Giao ban công tác thanh tra Qúy IV năm 2017 khối thanh tra các bộ, ngành Trung ương

  Ngày 11/12/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì hội nghị giao ban thanh tra các bộ, ngành Quý IV năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ.

  Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 của các bộ, ngành  cho thấy: Thanh tra Chính phủ tiến hành 53 cuộc thanh tra (ban hành 22 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo, hoàn thiện 08 kết luận thanh tra; đang thanh tra 23 cuộc). Qua kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 10.831 tỷ đồng; 7.227 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.046 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 6.785 tỷ đồng, 7.227 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc. Thanh tra các bộ, ngành đã tiến hành 419 cuộc thanh tra hành chính (320 cuộc theo kế hoạch), ban hành kết luận 3.589 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 120 tỷ đồng, 8.210 m2 đất, kiến nghị thu hồi 31,6 tỷ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 88,4 tỷ đồng, 8.210 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể. Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 76.563 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 78.628 tổ chức, cá nhân, phát hiện 1695 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền là 36.955 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 31.968 tỷ đồng (đã thu được 9.601 tỷ đồng); ban hành 617 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.249 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động thanh tra năm 2017 cơ bản theo đúng định hướng, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thanh tra, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của hoạt động thanh tra, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm. Thanh tra Bộ, ngành đã tăng cường công tác tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước về thanh tra (nhất là việc hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra) và tham mưu kịp thời ban hành kế hoạch thanh tra theo hướng dẫn Định hướng của Thanh tra Chính phủ; quan tâm phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, bước đầu khắc phục được sự trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
  Về tiếp dân, giải quyết KNTC, các bộ, ngành đã tiếp 30.405 lượt công dân với 26.781 vụ việc; có 119 lượt đoàn đông người; xử lý 9.598 đơn thư trên tổng số 16.389 đơn tiếp nhận, trong đó có 6.585 đơn khiếu nại, tố cáo với 5.473 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước; đã giải quyết 4.314/5.473 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,8%; qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho 5 công dân 875 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 13 người (đã xử lý 10 người), chuyển cơ quan điều tra xử lý 8 vụ việc.
  Về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đôn đốc, theo dõi việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử; xử lý trách nhiệm của 07 người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; phát hiện 61 vụ, 92 đối tượng tham nhũng (hoặc có liên quan đến tham nhũng).
  Về xây dựng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2018, TTCP đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra các bộ, ngành xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2018. Trên cơ sở định hướng, kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của TTCP, Thanh tra các Bộ, ngành đã trình và được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. 
  IMG_5230.JPG


  Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng  nói chung và một số khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất với TTCP; góp ý Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp cũng như các giải pháp để hạn chế việc chồng chéo trong thanh tra như: sửa đổi Thông tư 01 của TTCP về xử lý chồng chéo trong thanh tra; mong muốn TTCP là cơ quan đầu mối trong việc xử lý sự chồng chéo giữa  thanh tra và kiểm toán; phối hợp các cơ quan TW trong giải quyết KNTC nhằm tránh tình trạng chuyển đơn lòng vòng hoặc vụ việc đã được giải quyết dứt điểm nhưng cơ quan TW vẫn chuyển đơn về…
  IMG_5220.JPG


   Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 của các bộ, ngành, đồng thời cũng lưu ý thanh tra các bộ, ngành TW về tình hình KNTC trên phạm vi cả nước cũng như những diễn biến phức tạp; đề nghị các bộ, ngành phối hợp hơn nữa với các địa phương trong giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài . Đối với việc thực hiện chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, TTCP đã và đang phối hợp chặt chẽ với kiểm toán cũng như thanh tra các bộ, ngành để xử lý chồng chéo ngay từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra; đề nghị thanh tra các bộ tăng cường phối hợp với các địa phương để xử lý chồng chéo giữa thanh tra tỉnh, thành phố với các bộ, ngành… Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý thanh tra các bộ, ngành kịp thời gửi kế hoạch được duyệt về Thanh tra Chính phủ để xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra 2018 theo tinh thần của Chị thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. 
                                                                                                                                                                                                                                  PV                                                                                                        

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS