• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  16/03/2017

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 2, tháng 3 năm 2017

  Ngày 15/03/2017, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 2, tháng 3 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 2 và 3, về công tác thanh tra, Tổng Thanh tra đã ban hành 03 kết luận thanh tra; 05 quyết định thanh tra; 05 quyết định giám sát đoàn thành tra. 
  Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 564 lượt công dân đến trình bày 195 vụ việc, trong đó khiếu nại 131 việc, tố cáo 35 việc, kiến nghị và phản ánh 29 việc, so với tháng 01 năm 2017, số lượt người giảm 42,9% (564/987), số vụ việc giảm 26,4% (195/265); Số lượng đơn thư phải xử lý là 1.551 đơn, đã xử lý 654 đơn, hiện còn 897 đơn đang xử lý. TTCP đã ban hành 01 quyết định thành lập đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo; 10 báo cáo, kết luận, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN nhất là thực hiện Luật PCTN và sửa đổi toàn diện Luật PCTN; xây dựng Dự thảo Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, Fax, tin nhắn và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; tổ chức thành công hội nghị APEC ACTWG năm 2017; triển khai kiện toàn Nhóm đánh giá thực thi Công ước; triển khai chuẩn bị cho hoạt động đánh giá thực thi Công ước trong Chu trình 2 (năm 2017)
  Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phổ biến, quán triệt đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, tài liệu sinh hoạt chi bộ của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch năm 2017.
  Nhìn chung, các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được duyệt, tập trung hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra; công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra tập trung vào báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tình hình khiếu kiện của công dân lên Trung ương nhất là thời gian trước, trong và sau tết phía trước cổng Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng do chủ động, tích cực nên công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thực hiện tốt, góp phần ổn định tình hình chung; các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những công việc đã làm được, một số việc còn chậm so với yêu cầu, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; một số đơn vị chưa quyết liệt, quan tâm thực hiện nhiệm vụ được giao...
  IMG_4085.JPG


  Phát biểu kết luận buổi giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đã có sự phối hợp tốt giữa TTCP, các cơ quan TW với các địa phương nên số lượng đơn thư, số lượng công dân, số đoàn đông người về các cơ quan TW giảm nhiều; công tác xây dựng pháp luật, trong đó có sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, Luật PCTN được triển khai tích cực. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh một số tồn tại cần khắc phục ngay như: Một nhiệm vụ Chinhs phủ giao, nhiệm vụ trong Kế hoạch của TTCP còn chậm, nhất là những nhiệm vụ thuộc kế hoạch thanh tra; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu; quản lý nhà nước về các lĩnh vực còn bị xem nhẹ..
  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ đặc biệt lưu ý tới việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn như: Nhiệm vụ Chính phủ giao sẽ tăng hơn; các cuộc thanh tra năm 2017 sẽ phức tạp hơn vì phạm vi rộng, đối tượng thanh tra phức tạp, lĩnh vực thanh tra nhạy cảm; công tác xây dựng pháp luật sẽ phải tập trung lực lượng hoàn thành đề án trình cơ quan có thẩm quyền xem xét nhiều bộ luật quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các đơn vị có thể xem xét, đề nghị giảm bớt một số cuộc thanh tra trong kế hoạch; tập trung hoàn thành những kết luận thanh tra, những vụ việc Chính phủ giao còn đang bị chậm; tăng cường công tác quản lý nhà nước; rà soát, tổng hợp các quy chế phối hợp giữa TTCP với các cơ quan khác; tập trung bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan TTCP; tăng cường công tác quản lý cán bộ...
                                                                                                                                                                                                                      Đăng Khoa
    

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS