• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  16/05/2017

  Quán triệt Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị

  Ngày 16/5/2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức quán triệt Kết luận 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tới cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ và phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị.

  Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Thanh tra Chính phủ đã quán triệt những nội dung của Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên cơ quan Thanh tra Chính phủ
  IMG_9886.JPG


  Bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện Bộ Tư Pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Luật Tiếp cận Thông tin có 5 chương và 37 điều và có sự tác động sâu sắc đến các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, được đánh giá sẽ đem lại những lợi ích nhiều mặt đối với công dân, tổ chức và Nhà nước; Luật Tiếp cận thông tin đã được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016; Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Sự ra đời của Luật là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp; tạo tiền đề thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của công dân được Hiến pháp năm 2013.
  IMG_4295.JPG


                                                                                                            PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS