• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thủ Tục Hành chính

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

  Ngày 06/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TTCP quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quy định có tại bản đính kèm:

  Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 25/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 683/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ​.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 26/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định sô 3164/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
   

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  Ngày 12/7/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1743/KH-TTCP, triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Toàn văn Kế hoạch 1743 có tại bản đính kèm:

  Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1774/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
   

  Quyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 21/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1585/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015

  Ngày 8/4/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 709/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015​.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 22/12/2015, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 3812/QĐ-TTCP về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.​

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 27/05/2015, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1345 về công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và Quyết định số 1346/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thư và thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. 

  Chi tiết có tại văn bản kèm theo:

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS