• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài năm 2019

  Ngày 19/4/2018, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 78/VKH-QLKH về việc đăng ký tuyển chọn đề tài năm 2019.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 11/4/2018, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 20/QĐ-TTĐT về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của một số bộ, ngành, địa phương

  Ngày 29/3/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 107/QĐ-TTCP về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của một số bộ, ngành, địa phương.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017

  Ngày 26/02/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 63/QĐ-TTCP về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra

  Ngày 29/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 25/QĐ-TTCP và Quyết định số 27/QĐ-TTCP; ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 38/QĐ-TTCP và 41/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra.
  Toàn văn các Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 43/QĐ-TTCP về việc Ttặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 466 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 40/QĐ-TTCP và Quyết định số 39/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra

  Ngày 29/1/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 26/QĐ-TTCP về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 08 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 42/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 66 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

  Ngày 31/1/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 36/QĐ-TTCP, Quyết định số 37/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS