• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

  Ng​ày 23/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 1253/KH-TTCP về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ và tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thanh tra

  Ngày 20/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 919/KH-TTCP về việc tổng kết Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ và tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thanh tra.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:
   

  Tổ chức thực hiện Luật thống kê 2015

  Ngày 03/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 767/TTCP-PC về việc tổ chức thực hiện Luật thống kê 2015.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học năm 2018

  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, Viện Khoa học Thanh tra công bố danh mục đề tài khoa học năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân

  Trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (gọi tắt là Dự án AC-UNCAC) do UNDP tài trợ, Thanh tra Chính phủ là đơn vị thực hiện. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Quản lý các Dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê chuyên gia tư vấn trong nước có trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí: Tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn cho nhóm chuyên gia, Tổ công tác đánh giá thực thi Công ước​.

  Thông báo mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân

  Trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (gọi tắt là Dự án AC-UNCAC) do UNDP tài trợ, Thanh tra Chính phủ là đơn vị thực hiện. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Quản lý các Dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê chuyên gia tư vấn trong nước có trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí: Tư vấn nghiên cứu phần mềm OMIBUS để đề xuất Khung theo dõi, cập nhật thông tin về thực thi Công ước và  đánh giá kết quả hoạt động, đề xuất những sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện Khung thông tin và tiến hành hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu.

   

  Thông báo mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân

  Trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (gọi tắt là Dự án AC-UNCAC) do UNDP tài trợ, Thanh tra Chính phủ là đơn vị thực hiện. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Quản lý các Dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các dự án) có nhu cầu thuê chuyên gia tư vấn trong nước có trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí: Tư vấn xây dựng Báo cáo nghiên cứu về thực trạng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ và một số kiến nghị  nhằm hoàn thiện hệ thống Pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

  ​Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ.

  Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 của Thanh tra Chính phủ. Sau đây là thông báo Kết luận thanh tra.

  Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

  Ngày 15/02/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 01/TTCP-HĐTTTVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS