• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết tại Trường Cán bộ Thanh tra

  Ngày 03/12/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 642/TB-TCBTT, số 643/Tb-TCBTT và số 644/TB-TCBTT về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong nhiều lĩnh vực.
  Toàn văn các Thông báo có tại bản đính kèm:

  Xây dựng, đôn đốc các báo cáo: Kết quả công tác quý IV/2019; Tổng kết công tác năm 2019; Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT/TTg và Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra năm 2010

  Ngày 25/12/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2162/TTCP-KHTH về việc xây dựng, đôn đốc các báo cáo: Kết quả công tác quý IV/2019; Tổng kết công tác năm 2019; Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT/TTg và Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra năm 2010.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2019

  Ngày 22/11/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 2148/KH-TTCP về việc đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch và phụ lục có tại bản đính kèm:​

  Giới thiệu chức danh và chữ ký của Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng

  Ngày 31/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1958/TTCP-VP về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 14/11/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 819/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra

  Ngày 28/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 760/QĐ-TTCP và Quyết định số 761/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

  Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1884/TTCP-CLKHTT về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
  Toàn văn Văn bản và phụ lục có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

  Ngày 8/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
  Toàn văn Quyết định và báo cáo kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA) trong Thanh tra Chính phủ có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra đợt I năm 2019

  Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 573/TB-TCBTT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra đợt I năm 2019.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019

  Ngày 5/9/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1518/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS