• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

  ​Ngày 31/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 04/TB-TCĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
   

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  Quyết định số 14/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 ​về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 cho 07 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

  Quyết định số 15/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 cho 07 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

  Quyết định số 16/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019.

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho 51 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

  Quyết định số 17/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho 51 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ​.

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 thuộc Thanh tra Chính phủ

  Quyết định số 18/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 thuộc Thanh tra Chính phủ​

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc năm 2019

  Quyết định số 19/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc năm 2019.

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018-2019

  Quyết định số 141/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018-2019

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 165 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất săc trong công tác năm 2018-2019

  Quyết định số 142/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 165 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất săc trong công tác năm 2018-2019.

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018

  Quyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018-2019​.

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS