• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

  Ngày 25/7/2017, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1841/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu về việc gửi báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông cáo báo chí kết quả 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra

  Ngày 20/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí về kết quả 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra.
  Toàn văn Thông cáo báo chí có tại bản đính kèm:

  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

  Ngày 14/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1765/TTCP-C.IV và Văn bản số 1764/TTCP-C.IV về việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

  Ngày 12/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1745/TB-TTCP về việc thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  DỰ THẢO Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 vào ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
  Dự thảo báo cáo có tại bản đính kèm:
  ​​

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2017 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

  Ngày 12/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1472/TTCP-KHTCTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2017 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

  Ng​ày 23/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 1253/KH-TTCP về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ và tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thanh tra

  Ngày 20/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 919/KH-TTCP về việc tổng kết Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ và tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thanh tra.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:
   

  Tổ chức thực hiện Luật thống kê 2015

  Ngày 03/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 767/TTCP-PC về việc tổ chức thực hiện Luật thống kê 2015.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS