• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2018

  Ngày 12/01/2018 Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 69/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2018.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Quyết định v/v tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 10/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 05/QĐ-TTCP về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ .

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 10/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 04/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ .
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc công bố điểm thi tuyển viên chức năm 2017 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 29/12/2017, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên đã có Thông báo số 98/TB-HĐT về việc công bố điểm thi tuyển viên chức năm 2017.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Đẩy nhanh tiến độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017.

  Ngày 14/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 3109/TTCP-KHTCTH về việc đẩy nhanh tiến độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017.​

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2017

  Ngày 08/12/2017, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền trung - Tây nguyên đã có Thông báo số 91/TB-HĐT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2017. 
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

  Ngày 30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 3006/QĐ-TTCP về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Hướng dẫn tổng kết thi đua bình xét khen thưởng năm 2017

  Ngày 04/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 3020/TTCP-TCCB về việc hướng dẫn tổng kết thi đua bình xét khen thưởng năm 2017.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

  Ngày ​30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16/TB-HĐTTTVC về tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016.
  Toàn văn Thông báo và tài liệu ôn thi nâng ngạch Thanh tra viên chính có tại bản đính kèm: 
  ​​

  Báo cáo kết quả công tác Quý IV/2017 và Báo tổng kết công tác năm 2017

  Ngày 04/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 3016/TTCP-KHTCTH về việc Báo cáo kết quả công tác Quý IV/2017 và Báo tổng kết công tác năm 2017.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS