• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân

  Ngày 14/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1971/TTCP-PC gửi các bộ, ngành Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân.
  Toàn văn Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân có tại bản đính kèm:

  Thông báo: Điều khoản tham chiếu thuê chuyên gia tư vấn

  Thực hiện Kế hoạch số 1294/KH-TTCP ngày 09/11/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Đầu ra 2 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và xây dựng bộ công cụ đánh giá PCTN", Tổ công tác theo Quyết định 929/QĐ-TTCP ngày 25/10/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Điều khoản tham chiếu để tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ TTCP xây dựng các chuyên đề nghiên cứu thuộc Đầu ra 2: "Báo cáo nghiên cứu về phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác PCTN trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam".
  Điều khoản tham chiếu thuê chuyên gia tư vấn có tại bản đính kèm:

  Thông báo mời thầu tên gói thầu: Thí nghiệm cọc khoan nhồi

  ​Ngày 12/11, Thanh tra Chính phủ phát hành thông báo mời thầu, tên gói thầu: TV11: Thí nghiệm cọc khoan nhồi.

  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018

  Ngày 08/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành công văn 1927/TTCP-TCCB gửi các Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương; Thanh tra các bộ, ngành; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018.
  Toàn văn hướng dẫn có tại bản đính kèm:

  Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

  Ngày 02/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1665/TTCP-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.
  Toàn văn Văn bản giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:

  Thông báo chuyển Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

  Ngày 09/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1724/TTCP-VP về việc chuyển Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

  Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017; Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. Hiện nay, Luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.
  Toàn văn giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018 có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018

  Ngày 10/9/2018, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1504/TTCP-KHTH  về việc báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

  Ngày 14/8/2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 01/ĐL-BTC thông báo về điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra)

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ ​​giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 theo quy định để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện.
  Toàn văn giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS