• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học

  Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

  Ngày 09/9/2011, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” do ThS.Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “ Xử lý các hành vi vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

  Chiều ngày 25 tháng 08 năm 2011, tại Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ “Xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài.

  Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp bộ “Xử lý các hành vi vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

  Chiều ngày 30 tháng 06 năm 2011, tại Viện Khoa học Thanh tra tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp bộ “Xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng hệ thống tiêu chí theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”

  Ngày 29/6/2011 tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra đã đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ“Xây dựng hệ thống tiêu chí theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020” do Thạc sỹ Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương hiện nay”

  Ngày 29/4/2011 Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương hiện nay” do đồng chí Phí Ngọc Tuyển, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 1, Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ”

  Ngày 26/01/2011 Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở “Nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ” do đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thanh tra cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - Thực trạng và những bài học kinh nghiệm”

  Ngày 07/01/2011 Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Thanh tra cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - Thực trạng và những bài học kinh nghiệm” do đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ thanh tra khối kinh kế ngành - Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS