• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra”

  Hoạt động thanh tra trách nhiệm có những đặc điểm riêng biệt với các loại hình thanh tra khác. Tuy nhiên, hiện nay Quy trình thanh tra chung được áp dụng cho tất cả các loại hình thanh tra, do vậy việc chưa có một văn bản mang tính quy phạm với những nội dung cụ thể...

  Thể hiện rõ đặc điểm, tính chất và những yêu cầu đối với hoạt động thanh tra trách nhiệm thực hiện luật đã gây khó khăn rất lớn cho cán bộ, thanh tra viên cũng như hạn chế rất nhiều hiệu quả hoạt động thanh tra trách nhiệm thực hiện luật là những nội dung nghiên cứu được đặt ra trong Đề tài học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra” do ThS.Phạm Thị Huệ, Nghiên cứu viên, Phòng Tổng hợp Quản trị, Viện khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm được nghiệm thu tại Viện Khoa học Thanh tra vào ngày ngày 30/12/2011.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở "Vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay"

  Làm rõ vai trò và ý nghĩa của luật sư tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại; đánh giá thực trạng về sự tham gia của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại; đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh sự tham gia của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại và đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại. Đó là những nội dung trọng tâm của đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay” do Ths.Nguyễn Sỹ Giao làm chủ nhiệm, được nghiệm thu ngày 29/12/2011 tại Viện Khoa học Thanh tra.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính”

  Ngày 28/12/2011, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính” do ThS. Trần Văn Long, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo”

  Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đòi hỏi hệ thống các quy trình nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được chuẩn hoá và được thực hiện một cách chính quy, bài bản là những nội dung nghiên cứu trong Đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo” được nghiệm thu vào ngày 27/12/2011 tại Viện Khoa học Thanh tra.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của cơ quan thanhtra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2011 của Thanh tra Chính phủ, ngày 26/12/2011, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra” do ThS. Tạ Thu Thủy, Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ”

  Quy trình xử lý đơn thư tản mát, sự trồng chéo trong việc tiếp nhận và xử lý đơn thư giữa các cục, vụ, đơn vị, cơ chế phối hợp không thống nhất… là những bất cập, hạn chế được nêu ra trong Đề tài cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ” do TS. Ngô Đại Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm, được tiến hành nghiệm thu vào ngày 28/11/2011 tại Viện Khoa học Thanh tra.

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2010 – 2011 của Thanh tra Chính phủ, ngày 14/10/2011, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, đề tài do đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ 3 Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “Trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

  Ngày 30/9/2011, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”do ThS.Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu Đề tài độc lập cấp nhà nước “Khiếu nại, tố cáo hành chính - Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp”

  Ngày 21/9/2011, tại Hà Nội Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp nhà nước “Khiếu nại, tố cáo hành chính - Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp” do TS.Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo-những vấn đề lý luận

  Ngày 25/8, Hội đồng khoa học của Thanh tra Chính phủ do TS Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thường trực, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ (năm 2010): “ Xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo-những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ông Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về xử lý hành vi vi phạm luạt khiếu nại, tố cáo; đánh giá thực trạng quy định pháp luật về vi phạm Luật KNTC và xử lý các vi phạm Luật KNTC, qua đó thấy được những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý hành vi vi phạm Luật KNTC.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS