• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Ngày 09/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” do ThS. Vũ Đức Hoan - Phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện KHTT làm chủ nhiệm và đề tài “Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên do CN. Nguyễn Thị Thu Nga, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện KHTT làm chủ nhiệm. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội nghị.

  Theo dự thảo báo kết quả nghiên cứu, Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận chung về thanh tra nhân dân (TTND) trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực trạng quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động của TTND trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của TTND trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Góp ý hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu, các ý kiến của đại biểu xoay quanh các nội dung nghiên cứu của đề tài. Theo đó, Ban Chủ nhiệm đề tài có thể xem xét, chỉnh sửa nội dung theo hướng sau: Phần lý luận, đề tài cần làm rõ quan niệm về TTND; về tổ chức TTND trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Phần thực trạng, đề tài cần cơ cấu lại một số nội dung cho hợp lý hơn; có sự so sánh Ban TTND ở xã phường, thị trấn và TTND ở đơn vị sự nghiệp công lập. Phần giải pháp, kiến nghị, đề tài nên tiếp cận từ góc độ vai trò, ý nghĩa của hoạt động giám sát, xem xét hiệu quả hoạt động giám sát của Ban TTND ở xã phường, thị trấn so với hiệu quả hoạt động của Ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét kiến nghị đưa TTND ra khỏi Luật Thanh tra.

  Theo dự thảo báo kết quả nghiên cứu, tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với thanh tra viên được quy định để đảm bảo thanh tra viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nó cũng là căn cứ để tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm vào ngạch, để bổ nhiệm cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách đối với thanh tra viên. Hiện nay, tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch thanh tra viên được quy định cụ thể tại Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

  Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài triển khai 03 nội dung: (1) một số vấn đề chung về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên; (2) thực trạng quy định của pháp luật và việc áp dụng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ; (3) một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật và việc áp dụng quy định pháp luật về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ.

  Nhận xét về đề tài, các đại biểu cho rằng kết quả nghiên cứu thể hiện thái độ nghiên cứu nghiêm túc, công phu và các luận giải có tính thuyết phục, khả thi. Tuy nhiên, để kết quả nghiên cứu được tốt hơn, đề tài cần tiếp cận các tiêu chuẩn nghiệp vụ bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra; làm rõ đặc thù của tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên khác với tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức khác; phần nội dung một số vướng mắc, hạn chế trong quy định của pháp luật về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên cần thể hiện lại; bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên qua từng thời kỳ theo sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra qua các giai đoạn lịch sử./.

                                         Thanh Loan

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS