• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại)

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2016,  Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại)
  Toàn văn Dự thảo có tại bản đính kèm:

  Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIV và năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật tố cáo (sửa đổi).​

  Toàn văn Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) có tại bản đính kèm:
   

  Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

  Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư​:

  Lấy ý kiến đối với Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên​ cứu xây dựng Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Dự án Luật:​​

  Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

  Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư:​

  Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).
  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định:

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra

  Ngày 17/9/2015, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2677/TTCP-PC  gửi Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định mẫu Sổ Nhật ký đoàn thanh tra.
  Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS