• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

  Thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, Vụ II được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị  của Thanh tra Chính phủ xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ Biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.​​

  Góp ý Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

  Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Việc xây dựng Dự thảo Đề án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

  Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

  Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lấy ý kiến đóng góp.

  ​​Căn cứ quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định pháp luật có liên quan, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp soạn thảo Thông tư để hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Dự thảo Nghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

  Theo Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.  Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng Dự thảo Nghị định để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

  Thực hiện kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng Dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS