• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

  Thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, Vụ II được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị  của Thanh tra Chính phủ xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ Biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.​​

  Góp ý Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

  Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Việc xây dựng Dự thảo Đề án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS