• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2014 đã được Tổng Thanh tra phê duyệt tại Quyết định số 3068/QĐ-TTCP ngày 20/12/2013, Thanh tra Chính phủ (Vụ Tổ chức Cán bộ) đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.​

  Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

  Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

  Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày  05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với Dự thảo Thông tư nêu trên (có Dự thảo Thông tư và thuyết minh gửi kèm).
  Văn bản góp ý đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua hộp thư điện tử: vu1@thanhtra.gov.vn

  Dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng

  Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng 

  Dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra

  Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS