• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Góp ý Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

  Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Việc xây dựng Dự thảo Đề án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

  Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

  Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lấy ý kiến đóng góp.

  ​​Căn cứ quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định pháp luật có liên quan, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp soạn thảo Thông tư để hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Dự thảo Nghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

  Theo Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.  Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng Dự thảo Nghị định để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

  Thực hiện kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng Dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

  Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

  Thực hiện kế hoạch xây dựng thể chế năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã triển khai xây dựng Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo (thay thế Thông tư số 01/2009/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ). Cổng thông tin điện tử đăng toàn văn Dự thảo Thông tư để lấy ý kiến đóng góp của thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

  Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

  Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

  Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  ​Theo Nghị quyết số 38/2012/QH ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. 

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS