• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo kết quả Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (giai đoạn 2009-2011)

  Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2012 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2009-2011.

  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất

  Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; - Căn cứ Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ; - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 402/VPCP-V.I ngày 13/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố công khai nội dung Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và nội dung ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra. 

  Thông báo kết luận thanh tra công tác QLNN trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQG Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010

  Thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 19/8/2011 Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 2229/QĐ-TTCP về thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.  

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

  Ngày 28/11/2012, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9742/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51.

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội

  Ngày 31/10/2012 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8723/VPCP-KNTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội.

  Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010QH12 ngày 01/7/2011 quy định về công khai kết luận thanh tra; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1828/VPCCP-KNTC ngày 06/11/2012 của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 3856/VPCP về việc đăng công khai toàn văn Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng toàn văn:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS