• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
  • Đề án 137
  • Iso9000:2008
  • :::Thống kê truy cập:::
    Số lượt truy cập:

    Thông báo kết luận thanh tra Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

    Ngày 25/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 779/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
    Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

    File đính kèm

    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Quảng cáo
    • Ban QLDA POSCIS