• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 05/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 778/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Ngày 09/3/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 543/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội

  Ngày 28/2/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 396/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm

  Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ngày ​06/1/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 21/TB-TTCP về việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo​.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án Nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên

  Ngày 24/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3219/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án Nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ

  Ngày 24/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3130/TB-TTCP về việc kết luận Thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ​.

  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

  Ngày 22/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3091/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước​.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

  Ngày 10/10/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2695/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh​.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

  Ngày 23/9/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 2441/TB-TTCP về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
  ​​

  Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 2415/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Toàn văn Thông báo có tại bản định kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS