• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018

  Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:​

   
   
  1. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiêm.
  2. Xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam do ThS. Lê Văn Đức, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  3. Chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư do Trần Lan Hương, Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. 
  4. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh do ThS. Bùi Bảo Tuấn, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  5. Chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do ThS. Lê Quang Linh, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS