• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017

  Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:​

   
  1.Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  2. Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  3. Phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  4. Đối tượng của khiếu nại hành chính – Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
  5. Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật do TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS