• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016

  Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:


  1. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  2. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay do ThS. Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính & Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  3. Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp do TS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng do ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

  5. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS