• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015

  1

  Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra – Những vấn đề đang đặt ra

  Lê Văn Đức, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  2

  Hoàn thiện về pháp luật thanh tra liên ngành  trong giai đoạn hiện nay

  ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng, Vụ Pháp chế, TTCP

  2015

  3

  Việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước

  ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  4

  Sự phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người

  Phan Văn Hải, Trưởng Phòng Tiếp dân 1, Ban tiếp công dân TW

  2015

  5

  Quan hệ phối hợp giữa cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ, công chức là đảng viên

  ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  6

  Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng

  ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  7

  Vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

  ThS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng Phòng Thông tin , Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  8

  Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của Thanh tra Chính phủ

  Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  9

  Công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp

  ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS