• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Đề tài khoa học cấp bộ năm 2015

  1

  Trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015-2016

  2

  Thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015-2016

  3

  Cơ chế phối hợp và xử lý chồng chéo giữa các cơ quan Thanh tra nhà nước và Kiểm toán nhà nước

  TS. Trần Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, TTCP

  2015-2016

  4

  Cơ sở khoa học cho việc quy định chức năng giám sát và đánh giá hành chính cho cơ quan Thanh tra nhà nước

  ThS. Trần Văn Long, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015-2016

  5

  Thu hồi tài sản tham nhũng – Thực trạng  và giải pháp

  ThS. Lê Đức Trung, Trưởng Phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2015-2016

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS