• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014

  1

  Hoạt động thanh tra doanh nghiệp nhà nước của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp

  ThS. Phạm Đăng Dũng, Trưởng Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường CBTT

  2014

  2

  Một số vấn đề về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra

  ThS. Lê Đức Trung, Trưởng phòng Tổng hợp – Quản trị, Viện KHTT

  2014

  3

  Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra

  ThS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng TT – Tl & TV, Viện KHTT

  2014

  4

  Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra – Thực trạng và giải pháp

  ThS. Trần Văn Dương, Phó Trưởng phòng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP

  2014

  5

  Quyền và nghĩ vụ của đối tượng thanh tra trong thực hiện kết luận thanh tra

  Nguyễn Đình Bính, Vụ Pháp chế, TTCP

  2014

  6

  Tập trung, quản lý và sử dụng cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra

  ThS. Tạ Thu Thủy, Viện KHTT

  2014

  7

  Quản lý và sử dụng viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp

  Phạm Thị Thi, Viện KHTT

  2014

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS