• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ, cấp bộ năm 2014

  1

  Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

  TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  (Trọng điểm cấp bộ)

  2014-2015

  2

  Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính

  TS. Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ

  2014-2015

  3

  Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam

  TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2014-2015

  4

  Thanh tra công vụ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

  TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP

  2014-2015

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS