• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh
IMG_7695.jpg
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Tịnh An – Huyện Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ: Tiến sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 080.48984
Email: minhtv@thanhtra.gov.vn
​​
Quá trình công tác:
    Từ ngày 03/3 năm 2014 được Ban Bí thư – Bộ Chính trị luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 -2015 và nhiệm kỳ 2015 -2020;
     Từ ngày 11/01/2019 đến nay được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trách nhiệm:
     Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên);
     Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng;
     Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
     Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục II, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra.