• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
​Họ và tên: Trần Ngọc Liêm.
Sinh năm: 1962.
Quê quán: Thanh Hóa.
Học hàm, học vị: Tiến sỹ luật, Cao cấp lý luận chính trị.
Điện thoại: 0804...
Email: liemtn@thanhtra.gov.vn

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối văn hóa, xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng; công tác văn phòng; xử lý văn bản hàng ngày; đầu tư xây dựng; cải cách hành chính; thông tin, tin học của Thanh tra Chính phủ; theo dõi đề xuất, chỉ đạo điều phối công tác nội bộ của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ III, Cục IV, Văn phòng, Trung tâm Thông tin.