• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Pháp chế
​​      Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác pháp chế; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


Phó Vụ Trưởng
        Ông Nguyễn Quốc Văn
ĐT: 08048190
Email: vannq@thanhtra.gov.vn

Phó Vụ Trưởng
          Ông Nguyễn Tuấn Anh
          ĐT: 080.49040
          Email: anhtn@thanhtra.gov.vn​
Phó Vụ trưởng
              Ông Nguyễn Văn Tuấn
           ĐT: 080 48861
           Email: tuannv@thanhtra.gov.vn